Verdenshelsen og FNs bærekraftsmål

I FNs bærekraftsmål nr. 1 heter det at vi skal utrydde ekstrem fattigdom i verden innen 2030. Andelen mennesker som lever i ekstrem fattigdom er halvert siden 1990. Dette har skjedd samtidig som verden har opplevd en massiv befolkningsvekst, men fortsatt lever 767 millioner mennesker for under 2 dollar dagen, et nivå som defineres som ekstrem fattigdom.

Tekst: Trude B-J Margel
Foto: Getty images

Å utrydde fattigdom tar for seg det brede spekteret innenfor forbedringer til helse og miljø, noe som også omfatter folkeopplysning, muligheter for utdanning og rettigheter for de vanskeligstilte. Alle FNs 17 bærekraftsmål beskriver alvoret og retningen vi sammen må gå ved å forene våre krefter og vår utvikling.

Økonomisk vekst i tidligere lavinntektsland
De aller fleste av de som lever i ekstrem fattigdom bor i mellominntektsland som har hatt en sterk vekst fra lavinntektsstatus de siste 20 år. Den økonomiske veksten i disse landene har bidratt til forbedringer, men fattigdomsutfordringene er fortsatt uløste. Samtidig møter sårbare og konfliktrammede land og befolkningsgrupper store utfordringer med enorme mengder mennesker som forflytter seg fra ulevelige situasjoner. Land i Afrika sør for Sahara har den høyeste andel fattigdom i verdensbefolkningen og Verdensbanken anslår at innen 2030 vil over halvparten av verdens ekstremt fattige bo i slike sårbare og konfliktrammede stater – en økning fra 17 prosent i dag.

Helse og miljøtiltak i møte med ekstremfattigdom
Når overlevelse er primærfokus for unge mødre og deres barn, kommer hensyn til helse og miljø i annen rekke. Det er opp til hver av oss å være bevisst de bærekraftige tiltakene vi kan bidra til for å skape globale forbedringer. Dette opptar oss i Cinderella. Les om Verdens Toalettdag.

Bærekraftsmål nr. 3: God helse
FNs tredje bærekraftsmål forplikter seg til å gjøre ende på HIV/AIDS, tuberkulose, malaria og andre smittsomme sykdommer innen 2030. Målet er å tilgjengeliggjøre helsetjenester på verdensbasis og sørge for at alle har tilgang til trygge og effektive medisiner og vaksiner. En viktig del av prosessen går ut på å støtte forskning og utvikling av vaksiner og gi tilgang til rimelige medisiner samtidig som levevilkår og sanitære forhold skal være sunne.

Gjennom det ekstreme behovet for menneskeverdige sanitærforhold og helsebevarende avfallshåndtering, sikrer vi i Cinderella fremtidsrettede, bærekraftige løsninger som har som mål å utslette sykdommer som oppstår som konsekvens av dårlig hygiene. Vannmangel er ofte kjernen i de utfordringene mange land opplever. Resultatet blir uttørring, sviktende sanitære forhold og manglende hygiene som fører til skittent drikkevann og dødelige sykdommer som kolera og andre lidelser.

I dag bor over 3,6 milliarder mennesker, nesten halve jordens befolkning, i områder som opplever eller risikerer å oppleve vannmangel minst én måned i året, ifølge FN. Med befolkningsveksten som ventes de neste tiårene, vil trolig rundt fem milliarder mennesker bo i slike områder i 2050. På det tidspunktet anslås det totale folketallet i verden å være mellom 9,4 og 10,2 milliarder, skriver FN i en ny rapport om vannmangel i verden.

Sammen om målene
Ved å være bevisste omkring de ekstreme utfordringer vår planet utsettes for og lidelsene som spesielt de unge, syke og vanskeligstilte møter som konsekvens handler om å ta ansvar og utarbeide tiltak for å skape løsninger.

FNs bærekraftsmål nr. 17, Samarbeid for å nå målene, beskriver at vi når verdenshistoriens tøffeste mål ved å gå sammen og finne på nye måter å nå dem. Det er vi i Cinderella opptatt av. Enten det er i møte med foreldreløse barn og unge i et prosjekt vi bidrar til i Kenya, eller i løsninger vi tilrettelegger for å bidra til Sør-Afrikas
manglende vanntilførsel, eller de utsatte sanitærforholdet som preger den frosne bakken på Grønland, er vi opptatt av å gjøre en forskjell som skaper varige endringer, sikrer helse og miljø og hjelper barn, unge og vanskeligstilte til en verdig og fremtidsrettet tilværelse.

Hver av oss har et eget ansvar for å gjøre vår verden til et bedre sted å være for fremtiden. Det ansvaret tar Cinderella alvorlig.

FNs 17 bærekraftsmål:

Les mer om Cinderellas engasjement og miljøvennlige avfallsløsninger:

Bærekraft og miljø

Verdens vannmangel - et alvorlig problem

Hva er et forbrenningstoalett?

Bærekraftig toalett