Installasjon av ditt Cinderella forbrenningstoalett

Mange nevenyttig kunder velger å installere Cinderella selv. Det er enktelt å gjennomføre dersom du følger disse 4 stegene mot en vellykket montering av ditt Cinderella forbrenningstoalett. Les mer her:

Cinderella er enkelt å installere selv

Cinderella forbrenningstoaletter er enkle å installere, og mange av våre kunder håndterer monteringen av toalettet selv. Det er viktig at man setter seg godt inn i installasjonsmanualen som følger med toalettet, og har de nødvendige verktøy tilgjengelig for en korrekt installasjon. Er man i tvil om installeringen vil kunne gjennomføres som beskrevet i vedlagte manualer, søk råd hos forhandler hvor du kjøpte produktet, eller ta kontakt direkte med oss som produsent.

GENNERELT SETT ER DET 4 HOVEDSTEG FOR EN 
KORREKT INSTALLASJON AV CINDERELLA:

Velg plassering av toalettet

Cinderella er godkjent for bruk i våtrom (IP 34) og kan stå i rom uten oppvarming. Toalettet trenger ikke festes til gulv. Toalettet tar inn luft gjennom luftespalter på toalettets underside. Underlaget skal være hardt og flatt - ikke teppeunderlag. Cinderella kan stå på gulv med varmekabler. Det er ingen minstekrav til plassering i forhold til brennbart materiale.

Sørg for friskluft til toalettet 

Toalettet suger luft ut fra toalettrommet. Har du ikke en eksisterende lufteventil i rommet anbefales det å montere ny ventil så nært toalettet som mulig. Ventilen skal væreen godt dimensjonert lufteventil(ventil – min Ø 160mm / 201 cm2). Monteres helst i vegg eller gulv rett under toalettet. (Gjelder kun CLASSIC og GAS - Comfort har eget inntaksrør for innluft).

Monter utluftningsrøret, pipe og pipehatt 

Det er flere måter å montere utluftingsrørene på, alt etter om du skal ta det direkte gjennom veggen eller gå rett opp gjennom tak. En ideell montering går loddrett opp fra T-bendet, uten bend og over tak hvor 

”skorsteinseffekten” vil avhjelpe vifta. Minimum 110 mm glatte rør hele veien. Fleksible rør, mindre dimensjoner skal ikke benyttes.Eksterne vifter skal ikke brukes på avtrekksrøret. Eksterne vifter på avtrekksrøret kan forrykke luftbalansen i toalettet. Påse at takgjennomføring er ihht. byggeforeskrifter. Kontakt håndverker hvis du er usikker. 

Koble toalettet til strøm og utluftningsrøret

På Classic og Comfort kobles toalettet til det elektiske nettet ved å sette støpselet i jordet veggkontakt (Min 10A). Cinderella Gas kobles til 12V systemet med egen kabel til batteribank.


 

Installasjon for Classic, skisse

Installasjon for Comfort, skisse

Installasjon for Gas, skisse